Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Γνωστοποίηση πλήρωσης μιας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη στην ΠΕΔ-ΙΝ

Κέρκυρα 06/03/2024

Αριθμ. Πρωτ. 407

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΔ ΙΝ

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, έχοντας υπόψη

  1. Το Προεδρικό Διάταγμα 75/2011 «περί της συστάσεων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας»
  2. Τον ΟΕΥ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3274/04
  4. Την ανάγκη πρόσληψης επιστημονικού συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου του Πρόεδρου και των οργάνων διοίκησης της σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, διοίκησης επιχειρήσεων και ανάπτυξης προγραμμάτων.
  5. Τα με αριθ. 300/27.02.2024(ΑΔΑ:24REQ014350461) και 301/27.02.2024(ΑΔΑ: 24REQ014350537) πρωτογενή αιτήματα δαπάνης.
  6. Την υπ’ αριθμ. 406/06.03.2024 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης πίστωσης.

 

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, όπως αναφέρονται κατωτέρω.

 

Άρθρο 1:  Τόπος και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα λοιπά δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ:

α) Κέρκυρα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, ΤΚ 49100 Κέρκυρα, τηλ. 2661049008

β) Λευκάδα, Φιλαρμονικής 23, ΤΚ 31100, Λευκάδα, τηλ. 2645023330

γ) Κεφαλονιά, Λιθόστρωτο 27, ΤΚ 28100, Αργοστόλι, τηλ. 2671029053

δ) Ζάκυνθο, Διον. Ρώμα, Ξενία 1ος ορ., ΤΚ 29100 Ζάκυνθος, τηλ. 2695023632

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Πέμπτη 21/03/2024 και ώρα 14:00. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Τις αιτήσεις μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι αυτοπροσώπως ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο. Ταχυδρομική αποστολή αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή.

Η ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων θα αποδεικνύεται με την λήψη πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου.

 

Άρθρο 2: Προσόντα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης Ν. 3584/2007 ( άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 ) και τα ειδικά, τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ.31 του Ν.3274/2004 συγκεκριμένα:

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

 

1.Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με την προϋπόθεση ότι θα έχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του σχολείου της νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

 

2.  Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ' αυτές. Να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους.

 

3. Να είναι υγιείς και να έχουν την αρτιμέλεια και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εργασία για την οποία πρόκειται να προσληφθούν.

 

4.α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα λόγω καταδίκης, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, β) να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα, γ) να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, δ) να μην υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, ε) να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, στ) να μην έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Δημοσίων Οργανισμών ή Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

 

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

 

Α. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χώρας ή ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής ανώτατης σχολής, νομίμως αναγνωρισμένο. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται με επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα των απαιτούμενων τίτλων σπουδών.

Β. Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Γ. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, διοίκησης επιχειρήσεων  και ανάπτυξης προγραμμάτων.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

1.Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

2. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

3. Έγγραφα/Βεβαιώσεις από τα οποία να προκύπτει η απαιτούμενη εμπειρία, υποστηρικτικά της υπεύθυνης δήλωσης.

 

Άρθρο 3: Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση συνοδευόμενη από το βιογραφικό σημείωμα και με τα κάτωθι δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

2. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται - εκτός από τον τίτλο – και νομίμως επικυρωμένη επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

3. Βιογραφικό Σημείωμα.

4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθ.8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι διαθέτει τα ανωτέρω αναφερόμενα γενικά προσόντα πρόσληψης και δεν υφίσταται κανένα κώλυμα εκ των αναφερομένων στο υπό στοιχ. Ι (4) του άρθρου 2 της παρούσας. Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

6. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων-για τους άνδρες.

8. Έγγραφα απόδειξης εμπειρίας στο τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, διοίκησης επιχειρήσεων και ανάπτυξης προγραμμάτων.

 

Oι Επιστημονικοί συνεργάτες δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων της Ένωσης, την οποία έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Πρόεδρο, το διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική επιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

Επιπροσθέτως, οι επιστημονικοί συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών της Περιφερειακής Ένωσης  Δήμων.

 Οι επιστημονικοί συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην αρμοδιότητα του Προέδρου, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί, και είναι ανεξάρτητοι από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών των Ενώσεων.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια Εφημερίδα της Ζακύνθου και να αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» όπως και στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ-ΙΝ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ-ΙΝ

Γεώργιος Στασινόπουλος