Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ

Κέρκυρα, 25 Νοεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 1055

 

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ  Ιονίων Νήσων

                                          

                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00, στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Μυλλέρου 73-77, Κεντρική Αίθουσα-Ισόγειο, Μεταξουργείο στην Αθήνα.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής

    Αυτοδιοίκησης.

    Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

2. Ενημέρωση για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ΠΕΔ-ΙΝ.

    Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

3. Τομείς Συνεργασίας της ΠΕΔ-ΙΝ με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

     α) «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄   

     και Β΄ Βαθμού. Απλούστευση και Προτυποποίηση Διαδικασιών Λειτουργίας   

     ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού – Πιλοτική Λειτουργία»

     Εισηγητής: Ηλίας Λίτσος, Υπεύθυνος Τομέα Οργάνωσης &  Λειτουργίας, ΕΕΤΑΑ

     β) «Λειτουργία Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών για την οριζόντια υποστήριξη των   

     Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος   

     του Επιχειρησιακού Προγράμματος YΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020»

     Εισηγητής: Χαράλαμπος Λάμπρου, Διευθυντής Ειδικού Τομέα Δράσεων

                         Επιχειρησιακών & Τομεακών Προγραμμάτων , ΕΕΤΑΑ

     γ) «Πρόγραμμα ενημέρωσης και υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας των   

     Δήμων Ιονίων Νήσων. Επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού Τοπικής    

     Αυτοδιοίκησης,

     Εισηγήτρια: Γεωργία Γκόνου, Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευσης & Δια Βίου

                           Μάθησης, ΕΕΤΑΑ

     δ) «Πρόγραμμα υποστήριξης της ΤΑ για τις αναπτυξιακές της δράσεις- 

     Χρηματοδοτικά εργαλεία-Υποστήριξη Τεχνικών Μελετών ΟΤΑ»,

     Εισηγητής: Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης &  

                          Περιβάλλοντος, ΕΕΤΑΑ

4. Κατάρτιση προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2020

    Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και     

                           Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

5.  Πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης και                             

     Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων του Δικτύου Έρευνας & Τεκμηρίωσης

     Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας &        

                         Ανάπτυξης ΠΕΔ-ΙΝ

 

6.  Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
     α) 4PLUS - INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
     β) CRAFT LAB - INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»
     γ) CULTURALION - Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»
     Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της    

                          ΠΕΔ-ΙΝ

 

7.  Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπών Διαγωνισμών και Επιτροπών Παρακολούθησης –

     Παραλαβής:
     α) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση Υποβολής

     Προσφορών του Έργου: «CRAFT LAB» με τίτλο: «Έπιπλα Εργαστηρίου», στο

     πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα

     -Ιταλία 2014-2020».
     β) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση εκδήλωσης

     ενδιαφέροντος του Έργου «CULTURALION» με τίτλο «Εμπειρογνώμονας

     Τουρισμού», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
     γ) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση Συνοπτικού   

     Διαγωνισμού του Έργου «CULTURALION» με τίτλο «Εφαρμογή Ψηφιακής

     Διαδραστικής Ξενάγησης», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
     δ) 2ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων της                      

     Α.Π.871-19/12/2018 σύμβασης, για το έργο «4PLUS» στο πλαίσιο του   

     Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα - Αλβανία  

     2014-2020».
     ε) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.683-01/08/2019   

     σύμβασης, για το έργο  «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος

     Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020».
     στ) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων της Α.Π.884-

     21/10/2019 σύμβασης, για το έργο  «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του     

     Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα - Ιταλία

     2014-2020».
     ζ) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.885-22/11/2019   

     σύμβασης, για το έργο  «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος

     Εδαφικής Συνεργασίας  INTERREG V-A CBC «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020».
     Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της   

                         ΠΕΔ-ΙΝ

 

 

8. Συγκρότηση Τριμελών Συμβουλίων Τοπικών Παραρτημάτων της ΠΕΔ-ΙΝ σύμφωνα   

     με το άρθρο 12 Π.Δ.75/2011

     Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

9. Πρόταση προβολής των Δήμων των Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

    Εισηγητής: Γιάννης Τρεπεκλής, Αντιπρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

10. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων

      Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

11. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών

      Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και     

                            Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

12. Κατάρτιση Μητρώου Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών έργων σύμφωνα με το     

      άρθρο 221 Ν.4412/2016.

      Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

13. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

      σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

      Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

14. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

       Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

15. Επιστολή παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου της ΠΕΔ-ΙΝ

       Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και     

                          Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

16. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών της ΠΕΔ-ΙΝ

     Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και     

                          Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

17. Λοιπά θέματα 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης