Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ

Κέρκυρα, 29 Μαρτίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 186

 

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ  Ιονίων Νήσων                                           

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 19:30, στο Δημαρχείο Ζακύνθου, Αίθουσα Συσκέψεων, 2ος Όροφος, Πλατεία Σολωμού 1 στη  Ζάκυνθο.

  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής

    Αυτοδιοίκησης.

    Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

 

2. α) Συγκρότηση Περιφερειακής Ομάδας Εργασίας Δήμων (Π.Ο.Ε.Δ.) για τις   

    Νησιωτικές Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο   

    του Προγράμματος «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής 

    Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄  Βαθμού–Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών

    λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού -Πιλοτική λειτουργία.»

    β) Συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ για «Ενεργειακή

    αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμων Ιονίων Νήσων-Καταγραφή δικτύων δημοτικού    

    φωτισμού μικρών νησιών»

    Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

3. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του υποέργου «Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων

    φορέων» της πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ- Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης

    Φυσικών Κίνδυνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5010951 του

    Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

    Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας
                           και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

4. α) Ενημέρωση για την πραγματοποίηση Δράσεων του Έργου 4PLUS στο πλαίσιο                                       
    του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
    β) Ενημέρωση για την υλοποίηση δράσεων του Έργου CRAFT LAB στο πλαίσιο                                       
    του Προγράμματος INTERREG  IPA II «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
    Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
                          Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

5. α) Έκδοση σε συνεργασία με το Δήμο Κέρκυρας των Πρακτικών του Διεθνούς     

    Επιστημονικού Συνεδρίου «Η πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς το

    1716».

    β) Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

    Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

6.  Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών

     Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και     

                          Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

7. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

      σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

      Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

8. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

       Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

9.  Λοιπά θέματα

 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

 

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς