Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και υποδομών της ΠΕΔ-ΙΝ

Κέρκυρα, 27 Απριλίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: 598
Προς: Ανάρτηση ιστοσελίδα ΠΕΔ-ΙΝ www.ped-in.gr

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και υποδομών της ΠΕΔ-ΙΝ 

(άρθρα 118 & 120 Ν. 4412/2016)

 

Αναθέτουσα Αρχή:

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

Γενικές πληροφορίες:

Γιώργος Κρεμμύδας

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2671029050, 2671029053

Email για πληροφορίες:

kremmydas [ at ] ped-in.gr, kefalonia [ at ] ped-in.gr

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ), λαμβάνοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος»,
 2. τις διατάξεις των άρθρων 116, 118, 120, 208 παρ.1 και 221 παρ. 5 του Ν4412/2016,
 3. την 10-6/27.11.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων με θέμα «Δικτυακός τόπος, νέες ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες της ΠΕΔ-ΙΝ»,
 4. το με Α.Π. 192/02.02.2021 τεκμηριωμένο αίτημα με θέμα «Πρωτογενές αίτημα δαπάνης για την υλοποίηση του πλαισίου δράσεων και παρεμβάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και υποδομών» (ΑΔΑΜ: 21REQ008254801) όπως εγκρίθηκε με την 1-9ι/03.02.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων με θέμα «Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος Δαπάνης για την υλοποίηση του πλαισίου δράσεων και παρεμβάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και υποδομών» (ΑΔΑ: ΡΓΦΓΟΞΒΚ-Ι89, ΑΔΑΜ: 21REQ008266800),
 5. τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2021 της ΠΕΔ-ΙΝ στον Κ.Α. Εξόδων 7413.006 «Πρόγραμμα Δράσεων Δικτύου Έρευνας & Τεκμηρίωσης»,
 6. την με Αρ. ΑΑΥΣΥΜ 83, και Α.Π. 332/23.02.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
 7. την βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού και την δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3/2021,

 

προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και υποδομών της ΠΕΔ-ΙΝ, με απ’ ευθείας ανάθεση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

 

Αντικείμενο:

Προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και υποδομών της ΠΕΔ-ΙΝ και συγκεκριμένα:

 1. Ανάπτυξη αρθρωμάτων επέκτασης (modules), προσαρμογή, διαμόρφωση και παραμετροποίηση των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου των δικτυακών τόπων της ΠΕΔ-ΙΝ (ped-in.gr, ionianislands.net, net.ped-in.gr, cloud.ped-in.gr, admin.pedin.org, interreg-craftlab.eu, δικτυακοί τόποι υπό υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων κλπ.).
 2. Επιμέλεια και ανάπτυξη διαμόρφωσης εμφάνισης (theme development) των δικτυακών τόπων της ΠΕΔ-ΙΝ.
 3. Τροφοδότηση υλικού βασικής λειτουργίας δικτυακών τόπων της ΠΕΔ-ΙΝ.
 4. Μετάπτωση δεδομένων (data migration) στα νέα συστήματα που θα αναπτυχθούν.

 

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ ποσού 1.200,00 €, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Η ανάλυση κόστους (καθαρή αξία) ανά εργασία εκτιμάται ως εξής:

 1. Ανάπτυξη αρθρωμάτων επέκτασης (modules), προσαρμογή, διαμόρφωση και παραμετροποίηση των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου ....... 2.000,00€
 2. Επιμέλεια / ανάπτυξη διαμόρφωσης εμφάνισης (theme development)................................................. 1.000,00€
 3. Τροφοδότηση υλικού βασικής λειτουργίας . 1.500,00€
 4. Μετάπτωση δεδομένων (data migration) ........ 500,00€

Σύνολο.......................................................... 5.000,00€

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές

Περιγραφή εργασιών

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υλοποίηση των ακόλουθων εργασιών:

 1. Ανάπτυξη αρθρωμάτων επέκτασης (modules), προσαρμογή, διαμόρφωση και παραμετροποίηση των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου των δικτυακών τόπων της ΠΕΔ-ΙΝ (ped-in.gr, ionianislands.net, net.ped-in.gr, cloud.ped-in.gr, admin.pedin.org, interreg-craftlab.eu, δικτυακοί τόποι υπό υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων κλπ.).
 2. Επιμέλεια και ανάπτυξη διαμόρφωσης εμφάνισης (theme development) των δικτυακών τόπων της ΠΕΔ-ΙΝ.
 3. Τροφοδότηση υλικού βασικής λειτουργίας δικτυακών τόπων της ΠΕΔ-ΙΝ.
 4. Μετάπτωση δεδομένων (data migration) στα νέα συστήματα που θα αναπτυχθούν.

 

Απαιτήσεις – προδιαγραφές

 • Η γενικότερη εμπειρία του χρήστη από την επίσκεψη στις ιστοσελίδες πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου και να χαρακτηρίζεται από ευχρηστία, εύκολη προσβασιμότητα και υψηλή αισθητική.
 • Η δημιουργία των ιστοσελίδων θα βασίζεται σε Content Management System-CMS ανοιχτού λογισμικού Drupal 8.x ενώ η τελικές εκδόσεις θα παραδοθούν στην νεότερη ασφαλή έκδοση (Drupal 8.9.2+ και / ή 9.x).
 • Η εμφάνιση θα πρέπει να προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την συσκευή πρόσβασης (responsive theme design) και να είναι κατάλληλη για πλοήγηση από υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, tablet και κινητό.
 • Η δημοσίευση του περιεχομένου θα είναι με τη μορφή τύπων περιεχομένων τα οποία θα ενσωματώνουν υποστήριξη μορφοποιημένου κειμένου, φωτογραφιών, ήχου, video, google maps κ.α..
 • Το περιεχόμενο θα εμφανίζεται στα Ελληνικά και Αγγλικά ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για άμεση και εύκολη προσθήκη και άλλων γλωσσών – όταν  απαιτηθεί (ο ανάδοχος δεν θα μεταφράσει το περιεχόμενο, παρά μόνο τα μενού πλοήγησης).
 • Οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικοί στους 3 δημοφιλέστερους browsers για desktops & 3 δημοφιλέστερους browsers για mobile στις τελευταίες και προτελευταίες εκδόσεις τους.
 • Οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει να υποστηρίζουν ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά το παρακάτω περιεχόμενο:
  • Βασικές Σελίδες
  • Άρθρα
  • Εκδηλώσεις
 • Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Μενού Πλοήγησης: χρήση διάταξης mega-menu για εύκολη και άμεση πλοήγηση ενώ θα πρέπει να επιτρέπεται η δημιουργία νέων menu από τους διαχειριστές περιεχομένου.
 • Επιμέρους Εφαρμογές & Λειτουργικότητα. Θα αναπτυχθούν εφαρμογές, όπως:
  • Εγγραφή σε newsletter
  • Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
  • Διαδραστικό Χάρτη με σημεία
  • Οργανόγραμμα υπηρεσιών
  • Ειδικές φόρμες επικοινωνίας
  • Ηλεκτρονικά φυλλάδια
  • Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις
  • Google Analytics
  • Άλλες εφαρμογές / αρθρώματα που θα προκριθούν κατά την αρχική φάση ανάλυσης των προδιαγραφών του συστήματος
 • H φιλοξενία θα γίνει σε server της αναθέτουσας αρχής.
 • Ασφάλεια:
  • Μέτρα ασφάλειας στην υλοποίηση των νέων δικτυακών τόπων αλλά και για υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.
  • Εγκατάσταση πιστοποιητικού SSL (για χρήση https).
 • Εκπαίδευση στην ομάδα στελεχών της αναθέτουσας αρχής.

 

Παραδοτέα

Τα παραδοτέα τα οποία αποτελούν συμβατική υποχρέωση του υποψηφίου αναδόχου είναι τα εξής:

 • Παράδοση των συστημάτων διαχείρισης των δικτυακών τόπων σε οπτικά μέσα (backup).
 • Αρχική εγκατάσταση των συστημάτων στους κεντρικούς εξυπηρετητές.
 • Ρυθμίσεις server για τις ανάγκες των συστημάτων διαχείρισης των δικτυακών τόπων.
 • Εκπαίδευση των διαχειριστών του δικτυακού τόπου προς εξοικείωσή τους με το περιβάλλον διαχείρισης των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν.
 • Τεχνική υποστήριξη μέχρι την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας.
 • Εγκατάσταση εφαρμογών ασφαλείας και διαχείρισης.

 

Διάρκεια υλοποίησης

Η υπηρεσία θα έχει συνολική χρονική διάρκεια τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Παράταση δύναται να δοθεί έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του Αναδόχου, η οποία θα υποβληθεί πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

 

Σε διάστημα δυο (2) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να παραδοθούν λειτουργικές εκδόσεις των συστημάτων διαχείρισης για την προκαταρκτική καταχώρηση σχετικού υλικού.

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο (2) ετών, τουλάχιστον μία (1) σύμβαση για την προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού που βασίζεται σε Content Management System-CMS ανοιχτού λογισμικού Drupal 8.x.

Επίσης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δεσμευτούν ότι η συνεργασία του προσωπικού τους με το προσωπικό της ΠΕΔ-ΙΝ θα γίνεται με υποστήριξη των γραφείων της ΠΕΔ-ΙΝ σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική προσφορά τους σχετικά στοιχεία και συγκεκριμένα :

 • για τις συμβάσεις που έχουν εκτελέσει σε δημόσιους φορείς στοιχεία των αντίστοιχων συμβάσεων και / ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης έργου.
 • για τη δέσμευσή τους για τη δυνατότητα υποστήριξης του προσωπικού τους στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο σχετική δήλωση.

Προς απόδειξη των παραπάνω προϋποθέσεων η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και / ή σχετική υπεύθυνη δήλωση αντίστοιχα.

Περιεχόμενο και υποβολή προσφορών

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

α) την τεχνική προσφορά. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και να περιλαμβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

β) την οικονομική προσφορά. Οι τιμές που προτείνονται από τον προσφέροντα είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία. Αύξηση τιμών των υπηρεσιών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του ανάδοχου δεν γίνονται αποδεκτές.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή αρχείου μέσω email) μέχρι και την 7η Απριλίου 2021 και ώρα 14:30 στα κάτωθι στοιχεία:

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

E-mail: kremmydas [at] ped-in.gr, kefalonia [at] ped-in.gr

με θέμα τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης (598/27-04-2021).

 

Αξιολόγηση προσφορών - ανάθεση

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων της παρούσας. Οι συμμετέχοντες δεν διατηρούν κάποια οικονομική απαίτηση έναντι αυτής.

 

Πληρωμή

Η πληρωμή του Αναδόχου καταβάλλεται:

 • κατά 50% με την παράδοση λειτουργικών εκδόσεων των συστημάτων διαχείρισης για την προκαταρκτική καταχώρηση σχετικού υλικού σε διάστημα έως δυο (2) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης
 • κατά 50% με την ολοκλήρωση της σύμβασης και την οριστική παραλαβή των παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή.

Τα παραδοτέα υπόκεινται σε έλεγχο από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται (παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για παροχή υπηρεσιών επί της καθαρής αξίας των παραστατικών), εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται η Αναθέτουσα Αρχή.

 

Πληροφορίες:

Γιώργος Κρεμμύδας,

Τηλ. 2671029050, 2671029053,

E-mail: kremmydas [ at ] ped-in.gr, kefalonia [ at ] ped-in.gr.

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ

Αλέξανδρος Παρίσης