Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Προωθητικού Υλικού στο πλαίσιο της Πράξης «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων»

Κέρκυρα, 19 Ιουλίου 2023

Αριθ. Πρωτ.: 1098

Ανάρτηση στο www.ped-in.gr

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Προωθητικού Υλικού στο πλαίσιο της Πράξης «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» (MIS 5030303) που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ιόνια Νησιά (άρθρα 118 & 120 Ν. 4412/2016)

 

Αναθέτουσα Αρχή:  

   Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

Γενικές πληροφορίες:  

  Πετούσης Αθανάσιος

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

  2645023330, 6946784961

E –mail για πληροφορίες:  

  lefkada [ at ] ped-in.gr , info [ at ] ped-in.gr

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

 

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ), λαμβάνοντας υπ’ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος»,
  2. τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του Ν. 4412/2016,
  3. την 8-9γ/17.11.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων για την έγκριση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια προωθητικού υλικού της Πράξης CULTURALION,
  4. την 8-7α/18.07.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων για την «έγκριση της Δημοπράτησης και των Όρων της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια του Προωθητικού Υλικού της Πράξης CULTURALION,
  5. το με Α.Π. 849-24.06.2020 τεκμηριωμένο αίτημα με θέμα «Πρωτογενές αίτημα δαπάνης για την Προμήθεια Προωθητικού Υλικού της Πράξης «CULTURALION», στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020»» (ΑΔΑΜ: 20REQ006971531 2020-07-04) όπως εγκρίθηκε με την 6-11η/25.06.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων με θέμα «Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος Δαπάνης, για την Προμήθεια Προωθητικού Υλικού της Πράξης «CULTURALION», στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (ΑΔΑΜ: 20REQ007004173 2020-07-10, ΑΔΑ: 62ΖΓΟΞΒΚ-ΧΛΟ),
  6. τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2023 της ΠΕΔ-ΙΝ στον Κ.Α. Εξόδων 7341.005 «Έργο CULTURALION»,
  7. την με Αρ. ΑΑΥ 33-03.02.2023, και Α.Π. 222-03.02.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ΑΔΑ: ΩΥΣ6ΟΞΒΚ-3Φ4),

 

προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την Προμήθεια Προωθητικού Υλικού στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» (MIS 5030303) που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ιόνια Νησιά, Πρόσκληση «ΙΟΝ49 – Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Ανάδειξης του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους Τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Άξονας Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας και των ΤΠΕ» και αναφορικά με το Πακέτο Εργασίας 10,

 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά (για όλα τα Τμήματα ή μέρος αυτών) για την ανάθεση προμήθειας προωθητικού υλικού, έως την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@ped-in.gr

 

Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας τις προθεσμίας υποβολής δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Τα είδη κατατάσσονται στους κάτωθι κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV:

22150000-6 - Διαφημιστικά φυλλάδια

22100000-1 - Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα

30237132-3 - Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB)

18441000-2 - Καπέλα

18931100-5 - Εκδρομικά σακίδια

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ή αλλιώς τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (4.838,71€) πλέον ΦΠΑ 24% ποσού χιλίων εκατό εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (1.161,29€).

 

Ο/Οι Ανάδοχος/οι θα παραδώσει τον υπό προμήθεια εξοπλισμό στην διεύθυνση:

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

Παράρτημα Λευκάδας

Φιλαρμονικής 23,

ΤΚ 31100 Λευκάδα

 

Συγκεκριμένα, η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) Τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα:

Τμήμα

Περιγραφή

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας με ΦΠΑ (€)

Τιμή (€)

 ΦΠΑ (€)

Συνολικό Κόστος (€)

Α

Φυλλάδιο

Τεμάχια

5.000

0,4

1.612,90

387,10

2.000,00

Β

Αναμνηστικά usb stick

Τεμάχια

100

15

1.209,68

290,32

1.500,00

Γ

Καπέλα

Τεμάχια

50

10

403,23

96,77

500,00

Δ

Backpacks

Τεμάχια

50

40

1.612,90

387,10

2.000,00

 

 

 

 

Σύνολα:

4.838,71

1.161,29

6.000,00

 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει χωριστά για κάθε τμήμα της ως άνω προμήθειας. Η προμήθεια για κάθε τμήμα της πρόσκλησης θα ανατεθεί στον προσφέροντα που, τηρουμένων των προδιαγραφών, προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το συγκεκριμένο τμήμα και όχι τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς. Ως εκ τούτου ενδέχεται να ανατεθεί η προμήθεια τμήματος της προφοράς.

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

Α. Φυλλάδιο Α5

Δημιουργία και εκτύπωση φυλλαδίου προώθησης του Έργου.

Μέγεθος / Διαστάσεις: Α5

Χρώμα: 4χρωμία

Σελίδες: 4

Τεμάχια: 5.000 αντίτυπα

 

Β. Αναμνηστικά usb stick

Χαρακτηριστικά: 32GB USB 3.0 Stick με σύνδεση USB-A & USB-C
Χρώμα: Ασημί

Εκτύπωση στο USB: Ψηφιακή εκτύπωση το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Γ. Καπέλα

Υλικό: Βαμβακερό 100%

Χαρακτηριστικά: Πεντάφυλλο με βέλκρο

Χρώμα: Λευκό

Εκτυπώσεις στα καπέλα:

Μπροστά κεντητό το λογότυπο (Explore Ionian Islands)

Πίσω ψηφιακή εκτύπωση το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Δ. Backpacks

Υλικό: 210D Nylon

Χωρητικότητα: 30L

Διαστάσεις: 32cm/20cm/47cm

Μέγιστο Βάρος /χωρητικότητας: 8kg

Χαρακτηριστικά: Διπλή κύρια θήκη με φερμουάρ και εσωτερικές τσέπες. Μπροστινή ελαστική θήκη για κορδόνι bungee και πλαϊνές διχτυωτές τσέπες. Ιμάντες πλάτης και ώμου με επένδυση. Με ρυθμιζόμενο πλαϊνό λουράκι.

Χρώμα: Royal Blue ή Fern Green ή Red

Εκτυπώσεις στα Backpacks:

Πάνω μπροστά κεντητό το λογότυπο (Explore Ionian Islands)

Κέντρο πάνω ψηφιακή εκτύπωση το έμβλημα της Ένωσης με την ένδειξη (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Κέντρο κάτω ψηφιακή εκτύπωση το σήμα του ΕΣΠΑ

 

 

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικός φορέας για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει.

 

Περιεχόμενο και υποβολή προσφορών

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

α) την τεχνική προσφορά. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και να περιλαμβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

β) την οικονομική προσφορά. Οι τιμές που προτείνονται από τον προσφέροντα είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο.

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία. Αύξηση τιμών των υπηρεσιών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του ανάδοχου δεν γίνονται αποδεκτές.

 

Αξιολόγηση προσφορών - ανάθεση

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων της παρούσας. Οι συμμετέχοντες δεν διατηρούν κάποια οικονομική απαίτηση έναντι αυτής.

 

Για την ολοκλήρωση της ανάθεσης ο ανάδοχος που θα οριστεί προσωρινά ανάδοχος, θα κληθεί να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα:

i)          Σε περίπτωση νομικού προσώπου, γενικό πιστοποιητικό και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

ii)         Απόσπασμα ποινικού μητρώου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/πων του οικονομικού φορέα, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

iii)        Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

iv)        Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

 

Πληρωμή

Η πληρωμή του/των αναδόχου/ων θα γίνει μετά την παράδοση του εξοπλισμού, την έκδοση του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής και της έγκρισής του από το ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής.

 

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

 

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις. Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζεται παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας των υπό προμήθεια εξοπλισμού.

 

Πληροφορίες: Πετούσης Αθανάσιος, Τηλ. 2645023330, 6946784961, E-mail: info [ at ] ped-in.gr, lefkada [ at ] ped-in.gr.

 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης

 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς