Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πολιτική Ποιότητας

Αποτελεί πολιτική της ΠΕΔ Ιόνιων Νήσων η καθιέρωση και διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχει έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών του. Ο οργανισμός δεσμεύεται για τη συμμόρφωση ως προς τις προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών και δράσεων του, οι οποίες γίνονται γνωστές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  Συγκεκριμένα, η Πολιτική της ΠΕΔ Ιόνιων Νήσων αποβλέπει στο:

 • Να βελτιώνει συνεχώς την Ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της καθώς και των διαδικασιών της
 • Να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε πρόβλημα των ενδιαφερομένων μερών του και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τυχόν παράπονα ή παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να αποτελούν τον άξονα για βελτίωση στις σχετικές με την Ποιότητα λειτουργίες του οργανισμού και παρακολουθεί συνεχώς και αποτελεσματικά την εκτέλεση του προγράμματος έργων
 • Να παρακολουθεί τις εξελίξεις του κλάδου του, ώστε να προσφέρει συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες καθώς και να αφουγκράζεται τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σχετικά με έργα ανάπτυξης, και να τα ενσωματώνει κατάλληλα στον προγραμματισμό του
 • Να προσφέρει υπηρεσίες, που να συμμορφώνονται πλήρως με τις καθορισμένες απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται μέσα από τις σχέσεις της με τα ενδιαφερόμενα μέρη του, προσφέροντας συγχρόνως ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα στον οργανισμού
 • Να συμμορφώνεται πάντοτε με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα θεσμικά πλαίσια που διέπουν τη διαχείριση και εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων, δημοσίων συμβάσεων, των λειτουργιών και υπηρεσιών της ΠΕΔ Ιόνιων Νήσων, καθώς και κάθε σχετιζόμενης λειτουργίας
 • Να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους στην ενεργή και δημιουργική συμμετοχή τους με στόχο την συνεχή βελτίωση της Ποιότητας και να τους βοηθήσει στην προσωπική τους βελτίωση, μέσω της εκπαίδευσης και παρακίνησης αυτών. Επίσης να ενθαρρύνει την βελτίωση της επικοινωνίας, του ομαδικού πνεύματος και της αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων διευθύνσεων του οργανισμού.

 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών η ΠΕΔ Ιόνιων Νήσων. έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και δεσμεύεται να:

 • το ανασκοπεί και το βελτιώνει διαρκώς, θέτοντας στόχους για την ποιότητα τους οποίους αξιολογεί περιοδικά
 • παρέχει τους απαιτούμενους ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του συστήματος για την ποιότητα καθώς και για την εκτέλεση των υπηρεσιών και των έργων
 • Να διασφαλίζει την αποτελεσματική εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία
 • να επενδύει στην επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού για τα θέματα που τους αφορούν και των συνεργατών του
 • να ενημερώνει συνεχώς το προσωπικό και τους συνεργάτες της εταιρείας και να τους μεταδίδει την πολιτική και τους στόχους της ΠΕΔ Ιόνιων Νήσων για την ποιότητα
 • να καθορίζει κριτήρια για την αξιολόγηση των κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών, ώστε να επιτυγχάνει τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της ποιότητας.
 • Να εφαρμόζει συστηματικά και χωρίς αποκλίσεις τις απαραίτητες διαδικασίες διαχείρισης έργων σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και τις αρχές και κατευθύνσεις που τίθενται από τους αρμόδιους φορείς