Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ, 28-02-2024

Κέρκυρα, 22 Φεβρουαρίου 2024

Αρ. Πρωτ.: 280
 

            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ  Ιονίων Νήσων

                                          

                             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00  με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence).

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής

    Αυτοδιοίκησης.

    Εισηγητής: Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

2. Ενημέρωση για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ΠΕΔ-ΙΝ.

    Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

3. Ενημέρωση για την Οικονομική Διαχείριση της ΠΕΔ-ΙΝ

    Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και     

                           Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

4.  α) Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου CULTURALION –   

     Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά «2014-2020»
     β) Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στο Ευρωπαϊκό Πρόγράμμα Interreg IPA CBC  
     Ελλάδα - Αλβανία 2021-2027.
     Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  
                         της ΠΕΔ-ΙΝ
 

5. Συγκρότηση Τριμελών Συμβουλίων Τοπικών Παραρτημάτων της ΠΕΔ-ΙΝ σύμφωνα   

    με το άρθρο 12 Π.Δ.75/2011

    Εισηγητής: Γιώργος Στασινόπουλος,Δήμαρχος Ζακύνθου, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

6. Κατάρτιση Μητρώου Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών έργων σύμφωνα με το     

    άρθρο 221 Ν.4412/2016.

    Εισηγητής: Γιώργος Στασινόπουλος,Δήμαρχος Ζακύνθου, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

7. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

    σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

    Εισηγητής: Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

8. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

     Εισηγητής: Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

9. α)  Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών
    β)  Έγκριση δαπανών ήσσονος αξίας.

    Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και     

                            Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

10. Σύσταση Ετήσιων Υπηρεσιακών Επιτροπών της ΠΕΔ-ΙΝ
      α) Επιτροπή Διαγωνισμών και Επιτροπή Ενστάσεων 
      β) Επιτροπή Παραλαβής Έργων και Προμηθειών/Υπηρεσιών
      γ) Επιτροπή Καταστροφής και Απόσυρσης Υλικών

     Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και     

                          Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

11. Λοιπά θέματα 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

Γιώργος Στασινόπουλος

Δήμαρχος Ζακύνθου