Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επίπλων γραφείου για το εργαστήριο κεραμικής / πηλού στην Κέρκυρα για το έργο «CRAFT LAB»

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κέρκυρα, 7  Οκτωβρίου 2019

Αθανάσιος Πετούσης

Αριθ. Πρωτ.: 880

Τηλ.: 2645023330
Email: lefkada@ped-in.gr

 

Προς: Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ
& ιστοσελίδα της ΠΕΔ-ΙΝ

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

για την προμήθεια επίπλων γραφείου για το εργαστήριο κεραμικής / πηλού στην Κέρκυρα για το έργο «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 • Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Της με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/ 31.12.2018 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
 • Την Αριθμ. 300488/ΥΔ1244 Κοινή Υπουργική απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΦΕΚ 1099/19-4-2016).
 • Την Σ.Α.Ε. 93905/10-9-2018 Απόφαση εγγραφής στο Π.Δ.Ε.  με κωδικό έργου 2018ΕΠ32260012 (ΑΔΑ 73ΟΗ465ΧΙ8-3Υ5).
 • Την Απόφαση Ένταξης της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» της 7/11/2017, στον Τάραντα, (List of approved projects) όπως κοινοποιήθηκε στον L.P. για ένταξη της Πράξης με τίτλο «στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG  Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020.
 • Την 9-4/16-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ με την οποία η σχετική πίστωση έτους 2019 εντάχθηκε στον προϋπολογισμό της ΠΕΔ-ΙΝ.
 • Την υπ’ αριθμ. 2-7α/08.03.2019 απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, διετέθη η απαιτούμενη πίστωση, εγκρίθηκε η διενέργεια της διαδικασίας πρόσκλησης για την ανάθεση της προμήθειας και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού, προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

καλεί

τους προσκληθέντες οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας επίπλων γραφείο με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:

ΕΠΙΠΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΗΛΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

Περιλαμβάνει:

 

α/α

Είδος - περιγραφή

Ποσότητα

 

1

Καρέκλα συνεδρίου-φροντιστηρίου με θρανίο αναλόγιο, μεταλλικό σκελετό και Δερματίνη και πλαϊνά μπράτσα που αφαιρούνται ,είναι μια καρέκλα με αναλόγιο που σηκώνεται έτσι ώστε ανά περίπτωση να μπορεί αυτός που κάθεται να έχει τον χώρο για να μπορεί να γράψει και να ανασηκώνει το αναλόγιο όταν θέλει να σηκωθεί από την καρέκλα.

Διαστάσεις καρέκλας συνολικά 52 - 57 X 40 - 60 X 75 - 80

12

 

2

Καρέκλα επισκεπτών πτυσσόμενες. Πλαστικό κάθισμα, μεταλλικός σκελετός διαστάσεων 40 - 60  Χ 43 - 48, ύψος από 80 - 85 εκ.   

6

 

3

Γραφείο σετ με συρταριέρα  διαστάσεων 180 Χ 80, 75 ύψος, χρώματος κερασί με μαύρα πλαϊνά , μεταλλικός σκελετός, ξύλινη όψη,  διαστάσεις συρταριέρας  40 X 45-50X 55-60 εκ. κλείδωμα.

1

 

4

Καρέκλα εισηγητή, τροχήλατη, μεταλλικό σκελετό και Δερματίνη, διαστάσεων 50-55 X 50-55 X 85-100 εκ, με μπράτσο και αμορτισέρ, μοχλούς ρύθμισης.

1

 

5

Βιβλιοθήκες κλειστές μελαμίνης διαστάσεων 80 Χ 40 Χ 1,72 (ύψος) με ρυθμιζόμενα ράφια,  χρώμα κερασί με πλαϊνά μαύρα

2

 

 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «CRAFT LAB - Residences on the way from products to the Adri-Ionian design», που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Π.Δ.Ε., προϋπολογισμού 1.860,00€ (με MIS 5003879) υπ’ αριθμ. 180-26/03/2019 απόφαση για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης (ΑΔΑ: 6ΤΤ6ΟΞΒΚ-Γ9Ο).

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 7341.004 Πρόγραμμα CRAFT LAB του προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2019.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.860,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (ποσό χωρίς ΦΠΑ: 1.500,00€  ΦΠΑ : 360,00€).

 

ΤΜΗΜΑ

Περιγραφή

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΠΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΗΛΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

1.500,00

360,00

1.860,00

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

1.500,00

360,00

1.860,00

 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει το κατάλληλα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, για την εγκατάσταση του εξοπλισμού στον χώρο του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σινιών, στην περιοχή Αγνίτσινη της Βόρειας Κέρκυρας.

Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται  σε 15 (δεκαπέντε) ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης, που μπορεί να παραταθεί εφόσον παραταθεί η διάρκεια του συνολικού έργου, ή για άλλο λόγο.  

Για τον ως άνω εξοπλισμό και την διαδικασία προμήθειας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 1. Προσφορές που δεν πληρούν τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές θα απορρίπτονται.
 2. Η ΠΕΔ-ΙΝ είναι ΝΠΙΔ και ακολουθεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τους φορείς γενικής κυβέρνησης.
 3. Οι πληρωμές των προμηθευτών γίνονται τακτικά εντός το αργότερο ενός μήνα από την τιμολόγηση και παραλαβή των προϊόντων. Οι προσφορές πρέπει να προβλέπουν πίστωση/προθεσμία πληρωμής τουλάχιστον 30 ημερών.
 4. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται μέχρι την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας τις προθεσμίας υποβολής δεν θα ληφθούν υπόψη.
 5. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην:

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

Στις διευθύνσεις:

α) Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, 49100 Κέρκυρα ή

β) Φιλαρμονικής 23, 31100 Λευκάδα

Ο Πρόεδρος της

ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Ημερομηνία..…./.…../…….

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ»

 

Στο πλαίσιο του έργου  «Residences on the way from products to the Adri-Ionian design (CRAFTLAB)», που έχει ενταχθεί στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Π.Δ.Ε. 

 

Στοιχεία οικονομικού φορέα

Επωνυμία…………………………………………….

ΑΦΜ…………………………………………………

ΔΟΥ………………………………………………….

Διεύθυνση……………………………………………

Τηλ……………… ……………FAX..………………………………………………...

Email..………………………………………………..

 

Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για τη διακήρυξη σας με αριθμό πρωτ. 880/2019 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

α/α

Είδος - περιγραφή

Ποσό-τητα

Τιμή μονάδας

Συνολική Τιμή

 

1

Καρέκλα συνεδρίου-φροντιστηρίου με θρανίο αναλόγιο, μεταλλικό σκελετό και Δερματίνη και πλαϊνά μπράτσα που αφαιρούνται ,είναι μια καρέκλα με αναλόγιο που σηκώνεται έτσι ώστε ανά περίπτωση να μπορεί αυτός που κάθεται να έχει τον χώρο για να μπορεί να γράψει και να ανασηκώνει το αναλόγιο όταν θέλει να σηκωθεί από την καρέκλα.

Διαστάσεις καρέκλας συνολικά 52 - 57 X 40 - 60 X 75 - 80

12

 

 

 

2

Καρέκλα επισκεπτών πτυσσόμενες. Πλαστικό κάθισμα, μεταλλικός σκελετός διαστάσεων 40 - 60  Χ 43 - 48, ύψος από 80 - 85 εκ.   

6

 

 

 

3

Γραφείο σετ με συρταριέρα  διαστάσεων 180 Χ 80, 75 ύψος, χρώματος κερασί με μαύρα πλαϊνά , μεταλλικός σκελετός, ξύλινη όψη,  διαστάσεις συρταριέρας  40 X 45-50X 55-60 εκ. κλείδωμα.

1

 

 

 

4

Καρέκλα εισηγητή, τροχήλατη, μεταλλικό σκελετό και Δερματίνη, διαστάσεων 50-55 X 50-55 X 85-100 εκ, με μπράτσο και αμορτισέρ, μοχλούς ρύθμισης.

1

 

 

 

5

Βιβλιοθήκες κλειστές μελαμίνης διαστάσεων 80 Χ 40 Χ 1,72 (ύψος) με ρυθμιζόμενα ράφια,  χρώμα κερασί με πλαϊνά μαύρα

2

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

 

….

….

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκεντρωτικά:

 

ΤΜΗΜΑ

Περιγραφή

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΠΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΗΛΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

 

 

 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

 

 

 

 

Συνολική τιμή (συμπεριμ/νου ΦΠΑ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

Για τον προσφέροντα

Σφραγίδα / Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου

 

ΑΡΧΕΙΟ WORD / ΑΡΧΕΙΟ PDF