Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσληψη ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Μεταφραστής) στο Πλαίσιο της Πράξης με Τίτλο “CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονί

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων
Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα
Πληροφορίες: Αθανάσιος Πετούσης
Τηλ.: 26450-23330
E-mail: lefkada@ped-in.gr

Κέρκυρα,17/02/2021
Α.Π.: 297

 

 

Πρόσληψη ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη

(Κωδικός Θέσης: Μεταφραστής)

στο Πλαίσιο της Πράξης με Τίτλο “CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων,

έχοντας υπόψη:

 1. το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 2. το Άρθρο 12 της με Α.Π. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία Ενστάσεων επί των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Πράξεων»,
 3. τις διατάξεις του Άρθρου 4  παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα,
 4. το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ), Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις»,
 5. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και Άλλες Διατάξεις»,
 6. το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011)  «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του Έκτου Κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και Άλλες Διατάξεις»,
 7. το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον Έλεγχο και την Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, Τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και Άλλες Διατάξεις»,
 8. τη με αριθμό 1476/11.02.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά,
 9. την υπ’ αρ. πρωτ. 37181/09-04-2020 Απόφαση ένταξης του έργου CULTURALION στο Π.Δ.Ε. με κωδικό έργου 2019ΕΠ02210018 της ΣΑΕΠ 0221 (ΑΔΑ 6ΘΤΧ46ΜΤΛΡ-ΞΒΡ).
 10. την 6-11στ/25.06.2020 απόφαση έγκρισης του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ του υπ’ αρ. 847/24.06.2020 Πρωτογενούς Αιτήματος Δαπάνης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έξι (6) εξωτερικών συνεργατών (έξι Μεταφραστές) για την υλοποίηση του Έργου «CULTURALION».
 11. την υπ’ αριθμ. 6-7γ/25.06.2020 Απόφαση της Α.Α., με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, οι όροι και το τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διετέθη η απαιτούμενη πίστωση και εγκρίθηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την ανάθεση των συμβάσεων μίσθωσης έργου.
 12. την υπ’ αρ. πρωτ 1108-12.08.2020 Προκήρυξη πρόσληψης έξι (6) μεταφραστών για το έργο «CULTURALION».
 13. το από 18.12.2020 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων της υπ’ αρ. πρωτ 1108-12.08.2020 Προκήρυξης πρόσληψης έξι (6) μεταφραστών για το έργο «CULTURALION».
 14. την υπ’ αριθμ. 1-5β/03.02.2021 Απόφαση της Α.Α., με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και το τεύχος της επαναπροκήρυξης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την μετάφραση στην Κινεζική γλώσσα, για την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πρόσληψη ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη (Μεταφραστής) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» και κωδικό MIS 5030303 για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030303», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά, Πρόσκληση «ΙΟΝ49 – Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Ανάδειξης του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους Τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Άξονας Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας και των ΤΠΕ») που χρηματοδοτείται από την ΕΠ0221 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2019ΕΠ02210018 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων προτίθεται να προσλάβει έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, (Μεταφραστή) με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού Έργου σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προκηρύσσεται μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Μεταφραστή), για την Κινέζικη γλώσσα που θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η συνεργασία αποκλειστικά για την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030303».

Πρόκειται για θέση Διπλωματούχου Μεταφραστή με αντικείμενο το θεματικό πεδίο του Παραδοτέου 7.1 «Ολοκληρωμένο Αρχείο Μεταφρασμένων Κειμένων για τους Πολιτιστικούς Πόρους σε Έξι (6) Γλώσσες». Αφορά συγκεκριμένα σε μετάφραση στην Κινεζική γλώσσα 40.000 λέξεων, ενδεικτικά 200 κειμένων (200 λέξεων έκαστο) περιγραφής πολιτιστικών πόρων των Ιονίων Νήσων (τα κείμενα που αφορούν σε αρχαιολογικούς πόρους θα είναι τεκμηριωμένα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων). Σκοπός της μετάφρασης των κειμένων είναι να καταστεί η εφαρμογή ξενάγησης που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Πράξης CULTURALION χρηστική για όλους τους δυνητικούς επισκέπτες των Ιονίων Νήσων σε διεθνές επίπεδο.

Το αντικείμενο των κειμένων θα εμπίπτει στις κάτωθι νησιωτικές και διανησιωτικές πολιτιστικές διαδρομές που σχεδιάζονται από την ΠΕΔ-ΙΝ και τους υπεργολάβους της:

 

ΔΙΑΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ

 1. Η Επιστροφή του Οδυσσέα
 2. Εξερεύνηση στα Σπήλαια του Ιονίου
 3. Ionian Holy Hopping
 4. Στις επάλξεις των Ιονίων Νήσων
 5. Πατώντας τα Σημεία των Μύθων και Γεγονότων των Ιονίων Νήσων
 6. Στις Προστατευόμενες Περιοχές Natura του Ιονίου
 7. Φεστιβάλ, Γιορτές και Πανηγύρια στα Ιόνια Νησιά (Καλεντάρι Εκδηλώσεων)
 8. Εξεγέρσεις και Επαναστάσεις στα Ιόνια Νησιά
 9. Οι Δρόμοι του Κρασιού και της Ελιάς στα Ιόνια Νησιά
 10. Food Tour Ιονίων Νήσων (Τοπικά Προϊόντα)
 11. Gastronomy Tour Ιονίων Νήσων (Γεύσεις & Μαγειρική)
 12. Αρχαιολογικά Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι των Ιονίων Νήσων
 13. Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Πινακοθήκες και Art Galleries των Ιονίων Νήσων
 14. Φιλαρμονικές, Μουσικά Σύνολα, Μαντολινάτες και Χορωδίες των Ιονίων Νήσων
 15. Οι Επτανήσιοι Ποιητές, Ζωγράφοι και Συγγραφείς
 16. Οι Μαγευτικές Παραλίες των Ιονίων Νήσων
 17. Πεζοπορικές Διαδρομές στα Ιόνια Νησιά
 18. Ιστιοπλοϊκές Διαδρομές στα Ιόνια Νησιά
 19. Biking Διαδρομές στα Ιόνια Νησιά
 20. Run and Trail Διαδρομές στα Ιόνια Νησιά
 21. Ionian Islands Sport Tour
 22. Στον Ιστιοπλοϊκό Παράδεισο: Μεγανήσι – Ιθάκη – Κάλαμος - Καστός

 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ

 1. Ενετικές Περιπλανήσεις της Κέρκυρας
 2. Κερκυραϊκές Γαστρονομικές Αναζητήσεις
 3. Suffering from Love? Get Unloved in Lefkada!
 4. Extreme Lefkada
 5. Περπατώντας στον Εθνικό Δρυμό Αίνου Κεφαλονιάς
 6. Τα Σπήλαια της Κεφαλονιάς
 7. Η Χελώνα Καρέτα – Καρέτα: Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
 8. Το Βασίλειο της Ιθάκης του Οδυσσέα

 

Οι Τίτλοι των διαδρομών ενδεχομένως να αλλάξουν / τροποποιηθούν μέχρι την λήξη του Έργου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Διπλωματούχοι Μεταφραστές με αποδεδειγμένη εμπειρία μετάφρασης κειμένων στο θεματικό αντικείμενο του τουρισμού ή σχετικό/ισοδύναμο.

Οι στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους πρέπει να είναι εκπληρωμένες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να δύνανται να ταξιδεύουν προς τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων των υποψηφίων θα πιστοποιείται με την έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, που έχει συγκροτηθεί από την 2-8α-i_08.03.2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΜΟΙΒΗ

Η αμοιβή του Μεταφραστή, ανέρχεται σε 4.050,00 € (τέσσερις χιλιάδες πενήντα ευρώ) συμπ. κρατήσεων και φόρων/ ΦΠΑ και έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, τις απαιτήσεις των προσόντων της θέσης, το χρόνο συνεργασίας και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Πράξης.

Α/Α

Γλώσσα

Αριθμός Α/Μ

Αμοιβή κατά Μονάδα Χρόνου

Συνολική Δαπάνη (€)

Ενότητα Εργασίας

1

Κινέζικα

3

1.350,00

4.050,00

7

 

ΣΥΝΟΛΟ

3

1.350,00

4.050,00

7

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 12,00 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων χωρίς επιπλέον κόστος για την ΠΕΔ-ΙΝ, μέχρι και την τελική λήξη της Πράξης, ενώ ο ανάδοχος δεν δύναται να αξιώσει περεταίρω αμοιβή για την διάρκεια της παράτασης.

Ο εκτιμώμενος χρόνος υπογραφής των συμβάσεων και έναρξης του Έργου είναι η 01.04.2021.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης ορίζονται τα Τοπικά Γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ανά Περιφερειακή Ενότητα (Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλληνίας & Ιθάκης και Ζάκυνθος).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

 • Δίπλωμα σπουδών Μεταφραστή (θα βαθμολογηθεί υψηλότερα η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος).

Στην περίπτωση που για την Κινεζική γλώσσα δεν εκδίδεται ή δεν υπάρχει Δίπλωμα σπουδών Μεταφραστή, θα γίνει αποδεκτό το Αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας στην αιτούμενη γλώσσα.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοχοι Διπλώματος Σπουδών Μεταφραστή, προτάσσονται έναντι των υπολοίπων, για τις αιτούμενες θέσεις.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

α. Ο βασικός τίτλος σπουδών, που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη (Δίπλωμα Μεταφραστή), βαθμολογείται ως εξής: Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, σε δεκάβαθμη κλίμακα με 2 δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 110.

β. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: διακόσιες (200) μονάδες [θα προσμετρηθεί θετικά μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που δεν είναι στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης].

γ. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες [θα προσμετρηθεί θετικά διδακτορικός τίτλος που δεν είναι στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης].

δ. Η συναφής εμπειρία, με την προκηρυσσόμενη θέση απασχόλησης, βαθμολογείται με 100 μονάδες ανά σύμβαση στο αντικείμενο της μετάφρασης (στο θεματικό αντικείμενο του τουρισμού ή σχετικό/ισοδύναμο). Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος στο αντικείμενο της μετάφρασης (στο θεματικό αντικείμενο του τουρισμού ή σχετικό/ισοδύναμο).

Α/Α

Κριτήριο Αξιολόγησης

Βαθμολόγηση (μονάδες)

1.

Δίπλωμα σπουδών μεταφραστή

Βαθμός διπλώματος Χ 110

2.

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

200

3.

Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

400

4.

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη μετάφραση (στο θεματικό αντικείμενο του τουρισμού ή σχετικό/ισοδύναμο)

100 ανά σύμβαση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Αίτηση με αναφορά στη Κινέζικη γλώσσα.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, γλωσσικής επάρκειας κτλ.
 • Βεβαίωση εκπληρωμένων στρατιωτικών υποχρεώσεων.
 • Αποδεικτικά εμπειρίας [συμβάσεις, αποδεικτικά συμμετοχής σε ομάδες έργου, κατάλογο εργασιών που εκτελέστηκαν - σχετικών με τη μετάφραση (στο θεματικό αντικείμενο του τουρισμού ή σχετικό/ισοδύναμο) - συνοδευόμενα ιδανικά από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης (τα πιστοποιητικά δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού), με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη της υπηρεσίας].

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο με την αίτησή τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ που βρίσκονται στη Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, στην Κέρκυρα.

Οι φάκελοι θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο Πλαίσιο της Προκήρυξης Πρόσληψης Εξωτερικού Συνεργάτη με Κωδικό Θέσης “Μεταφραστής”» (όπως αυτός αναφέρεται στην αρχική σελίδα της παρούσας). Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται.

Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά στον κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψη. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών που ζητούνται, δε θα ληφθούν υπ’ όψη και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 2-8α-i_08.03.2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ.

Επί ποινή απορρίψεως της αίτησης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης θα προωθηθεί στο Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.ped-in.gr και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά με e-mail.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν δικαίωμα:

 1. Υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, με γραπτή αίτησή τους προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων.
 2. Πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψήφιων συνεργατών, μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ ταχυμεταφορέα. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης μέσω ταχυδρομείου, απαιτείται η προηγούμενη τηλεφωνική και με e-mail ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται.

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 2-8α-i_08.03.2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η πρόσληψη του εξωτερικού συνεργάτη θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση «ΙΟΝ49 – Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Ανάδειξης του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους Τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» και στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης  «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030303».
 2. Για τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δίπλωμα, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) που έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης, και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης του προσώπου που θα έχει επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με την επιλογή - βάσει βαθμολογίας/ μοριοδότησης – άλλου υποψηφίου από τον συντεταγμένο πίνακα κατάταξης.
 4. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων.
 5. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (www.ped-in.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ και όπου αλλού απαιτηθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ