Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Συνοπτική πρόσκληση υποβολής προσφορών: επιλογή συνεργάτη υπηρεσιών Οργάνωσης 3 διασυνοριακών εργαστηρίων του έργου CRAFT LAB

  


Κέρκυρα 02/05/2019

Αριθμ. πρωτ. 329

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα

Πληροφορίες: Αθανάσιος Πετούσης

 

 

Τηλ: 2645023330, Fax: 2645025260,

Email: lefkada@ped-in.gr

NUTS II: EL62

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

 

πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης με το σύστημα συλλογής προσφορών, στην επιλογή συνεργάτη υπηρεσιών Οργάνωσης 3 διασυνοριακών εργαστηρίων στην Ελλάδα, του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «CRAFT LAB - Residences on the way from products to the Adri-Ionian design», που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Π.Δ.Ε., προϋπολογισμού 22.000,00€ (με MIS 5003879).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, Οδός: Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα, Τηλ.: 26610 49008, 27823 Fax: 26610 81823, info@ped-in.gr, Ιστοσελίδα: http://www.ped-in.gr/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα τoυ διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ped-in.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Παράρτημα της ΠΕΔ-ΙΝ στην Λευκάδα, οδός Φιλαρμονικής 23, Τ.Κ. 31100 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή συνεργάτη υπηρεσιών Οργάνωσης 3 διασυνοριακών εργαστηρίων στην Ελλάδα, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (μόνο βάσει τιμής), του έργου «CRAFT LAB - Residences on the way from products to the Adri-Ionian design», στην ΠΕΔ-ΙΝ συνολικού προϋπολογισμού 22.000.00€ (17.741,94 € και 4.258,06€ ΦΠΑ) για χρονική διάρκεια έως έξι (6) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης, που μπορεί να παραταθεί εφόσον παραταθεί η διάρκεια του συνολικού έργου, ή για άλλο λόγο.

Η υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

W.P.

Παραδοτέο

Περιγραφή

CPV

Περιγραφή

WP4

D4.4.3

Οργάνωση 3 διασυνοριακών εργαστηρίων

63510000-7

Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες

 

4. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας.

5. Χρόνος υλοποίησης έργου : Μέχρι τις 31/12/2019, με δυνατότητα παράτασης αδαπάνως για τη Α.Α.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

7. Παραλαβή προσφορών: Η προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο ΚΗΜΔΗΣ, έως τις 20/05/2019 και ώρα 14:00. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ που βρίσκονται στην Κέρκυρα, οδός Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 22η του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00 μ.μ, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 7341.004 Πρόγραμμα CRAFT LAB του προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2019.

11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site της ΠΕΔΙΝ : σε PDF, σε Word.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλονιάς