Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της πιστοποίησης εφαρμογής του προτύπου ISO9001:2015 στην ΠΕΔ-ΙΝ και τα Παραρτήματα της (άρθρα 118 & 120 Ν. 4412/2016)

Κέρκυρα, 1 Οκτωβρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: 1346

 

Ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της ΠΕΔ-ΙΝ: www.ped-in.gr

Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ

 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της  πιστοποίησης εφαρμογής του προτύπου ISO9001:2015 στην ΠΕΔ-ΙΝ και τα Παραρτήματα της

(άρθρα 118 & 120 Ν. 4412/2016)

 

Αναθέτουσα Αρχή:

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

Γενικές πληροφορίες:

Γιώργος Κρεμμύδας

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2671029053, 6974052823

E –mail για πληροφορίες:

info [ at ] ped-in.gr, kefalonia [ at ] ped-in.gr

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ), λαμβάνοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος»,
 2. τις διατάξεις των άρθρων 116, 118, 120, 208 παρ.1 και 221 παρ. 5 του Ν4412/2016,
 3. την 2-3/12.02.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων με θέμα «Απόκτηση Πιστοποίησης Διαχειριστικής Επάρκειας από την ΠΕΔ-ΙΝ»,
 4. το με Α.Π. 236/09.02.2021 τεκμηριωμένο αίτημα με θέμα «Πρωτογενές αίτημα δαπάνης για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της  πιστοποίησης εφαρμογής του προτύπου ISO9001:2015 στην ΠΕΔ-ΙΝ και τα Παραρτήματα της» (ΑΔΑΜ: 21REQ008467178) όπως εγκρίθηκε με την 2-4α/12.02.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων με θέμα «Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος Δαπάνης, για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της πιστοποίησης εφαρμογής του προτύπου ISO9001:2015, στην ΠΕΔ-ΙΝ και τα Παραρτήματα της» (ΑΔΑΜ: 21REQ008475283, ΑΔΑ: ΩΚΑΩΟΞΒΚ-ΥΒΥ),
 5. τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2021 της ΠΕΔ-ΙΝ στον Κ.Α. Εξόδων 7413.003 «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»,
 6. την με Αρ. ΑΑΥΣΥΜ 108, και Α.Π. 383/04.03.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
 7. την βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού και την δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 5/2021,

προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών για της πιστοποίησης της εφαρμογής του προτύπου ISO9001:2015, από πλευράς της ΠΕΔ-ΙΝ στο σύνολο των σχετικών διαδικασιών και στα τέσσερα παραρτήματα της (Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο), με απευθείας ανάθεση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

 

Αντικείμενο

Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της πιστοποίησης εφαρμογής του προτύπου ISO9001:2015 στην ΠΕΔ-ΙΝ και τα Παραρτήματα της σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο.

CPV: 79132000-8 - Υπηρεσίες πιστοποίησης

 

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € πλέον ΦΠΑ ποσού 720,00 €, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 3.720,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Τεχνικές προδιάγραφες

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων εφαρμόζει στα Παραρτήματα της σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο το πρότυπο ISO9001:2015 στο πεδίο:

 

Προγραμματισμός, σχεδιασμός, ωρίμανση και διαχείριση συγχρηματοδοτουμένων έργων, διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεση συμβάσεων, παρακολούθηση και οικονομική διαχείριση δράσεων.

 

Ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες ελέγχου – πιστοποίησης εφαρμογής του προτύπου ISO9001:2015 στο ως άνω πεδίο για το σύνολο των παραρτημάτων της ΠΕΔ-ΙΝ. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ ή από άλλο Φορέα διαπίστευσης μέλος του IAF Mutual Recognition Arrangement (MLA) ενώ την διαπίστευση του οφείλει να την προσκομίσει κατά την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

 

Οι απαιτούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 1. Συλλογή στοιχείων και επιθεώρηση εφαρμογής του προτύπου στην Έδρα και τα Παραρτήματα της ΠΕΔ-ΙΝ.
 2. Σύνταξη έκθεσης ελέγχου βάσει των ευρημάτων της επιθεώρησης, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι διενεργηθέντες έλεγχοι, τα αποτελέσματά τους και τυχόν μη συμμορφώσεις / ελλείψεις ώστε, μετά την υλοποίησή των απαραίτητων προσαρμογών, να είναι δυνατή η πιστοποίησή εφαρμογής του προτύπου.
 3. Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων προσαρμογών σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της παραπάνω Έκθεσης Ελέγχου, θα πραγματοποιηθεί επανέλεγχος και επιβεβαίωση από τον Ανάδοχο για την συμμόρφωση με την εφαρμογής του προτύπου ISO9001:2015 στο ως άνω πεδίο για το σύνολο των παραρτημάτων της ΠΕΔ-ΙΝ.
 4. Έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου εφαρμογής του προτύπου ISO9001:2015 στο πεδίο Προγραμματισμός, σχεδιασμός, ωρίμανση και διαχείριση συγχρηματοδοτουμένων έργων, διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεση συμβάσεων, παρακολούθηση και οικονομική διαχείριση δράσεων για την έδρα και το σύνολο των παραρτημάτων της ΠΕΔ-ΙΝ.

 

Βάση των ανωτέρω απαιτούμενων υπηρεσιών τα παραδοτέα που θα πρέπει να υποβάλει ο ανάδοχος είναι:

 1. Έκθεση ελέγχου για τη διενεργηθείσα επιθεώρηση εφαρμογής του προτύπου στην Έδρα και τα Παραρτήματα της ΠΕΔ-ΙΝ.
 2. Πιστοποιητικού ελέγχου εφαρμογής του προτύπου.

 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ ή από άλλο Φορέα διαπίστευσης μέλος του IAF Mutual Recognition Arrangement (MLA) ενώ την διαπίστευση του οφείλει να την προσκομίσει κατά την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

 

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικός φορέας για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει καθώς και φορέας ο οποίος δεν είναι διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ ή από άλλο Φορέα διαπίστευσης μέλος του IAF Mutual Recognition Arrangement (MLA).

 

Περιεχόμενο και υποβολή προσφορών

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

α) Την διαπίστευση του αναδόχου ως φορέα πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ ή από άλλο Φορέα διαπίστευσης μέλος του IAF Mutual Recognition Arrangement (MLA).

β) την οικονομική προσφορά. Οι τιμές που προτείνονται από τον προσφέροντα είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία. Αύξηση τιμών των υπηρεσιών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του ανάδοχου δεν γίνονται αποδεκτές.

 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή αρχείου μέσω email) μέχρι και την 12η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:30 στα κάτωθι στοιχεία:

 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

E-mail: info [ at ] ped-in.gr, kefalonia [ at ] ped-in.gr

με θέμα τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης: 577/23-04-2021.

 

Αξιολόγηση προσφορών - ανάθεση

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων της παρούσας. Οι συμμετέχοντες δεν διατηρούν κάποια οικονομική απαίτηση έναντι αυτής.

 

Για την ολοκλήρωση της ανάθεσης ο ανάδοχος που θα οριστεί προσωρινά ανάδοχος, θα κληθεί να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα:

i)          Σε περίπτωση νομικού προσώπου, γενικό πιστοποιητικό και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

ii)        Απόσπασμα ποινικού μητρώου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/πων του οικονομικού φορέα, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, ως αυτός ορίστηκε ανωτέρω ίδ. σχετ. και 79Α του ν. 4412/2016).

iii)       Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

iv)        Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

 

Πληρωμή

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει συνολικά μετά την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση των σχετικών υπηρεσιών. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις καθώς και φόρος εισοδήματος επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

 

Πληροφορίες: Γιώργος Κρεμμύδας, Τηλ. 2671029053, 6974052823, E-mail: info [ at ] ped-in.gr, kefalonia [ at ] ped-in.gr.

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης