Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Συνεργασία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων με το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου

Κέρκυρα, 8 Νοεμβρίου 2023
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συνεργασία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων με το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

Συμφωνία – πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ) και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου υπογράφηκε την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ στην Κέρκυρα.


Το κείμενο συνεργασίας υπέγραψαν, ο κ.Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ και ο κ. Εμανουήλ Μάγκος, Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, μετά από σχετικές αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δύο μερών.

Η ΠΕΔ-ΙΝ, αναγνωρίζοντας τη σημασία της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας για την περιφερειακή ανάπτυξη, έχει εντάξει στο οργανόγραμμα της το Τμήμα Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η ΠΕΔ-ΙΝ τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο, έχει συνεργαστεί και έχει υποστηρίξει έμπρακτα τόσο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο όσο και – παλαιότερα – το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Στόχος της συνεργασίας είναι η υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων αλλά και η από κοινού αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού των δύο πλευρών τόσο για την αναβάθμιση του παραγόμενου έργου τους όσο και προς όφελος των Δήμων και των πολιτών των Ιονίων Νήσων.

 

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της συνεργασίας είναι:

1. Πολιτισμός, τουρισμός, αναπτυξιακός σχεδιασμός, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η ΠΕΔ-ΙΝ έχει σημαντικό ρόλο και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες υποστήριξης του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Ιονίων Νήσων. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τους Δήμους, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αλλά και με άλλους φορείς υλοποιεί δράσεις που προβάλουν και προάγουν το πολιτιστικό απόθεμα και τις τουριστικές υπηρεσίες της περιοχής, με έμφαση στην διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών οικοσυστημάτων, την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεισφορά του επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής, δύναται να είναι ιδιαίτερα σημαντική, με προτάσεις, εισηγήσεις και μελέτες σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού και προώθησης – προβολής του πολιτισμού και του τουρισμού των Ιονίων Νήσων.


2. Συνεργασία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και ερευνητικών έργων, που η συμμετοχή των δύο φορέων προσθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις αντίστοιχες δράσεις. Είναι πολύ σημαντικό η συνεργασία αυτή να παγιωθεί και να θεσμοθετηθεί μέσα σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και κοινώς αποδεκτής στρατηγικής.

 

3. Η γενικότερη προώθηση και ανάδειξη της επιστήμης, της έρευνας και τις τεχνολογίας στα Ιόνια Νησιά με την ενημέρωση των Δήμων, φορέων και πολιτών, τη διάχυση πληροφοριών, την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού.

 

4. Η αμοιβαία αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των δύο μερών και η ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Η ΠΕΔ-ΙΝ, σε συνεργασία με τους Δήμους των Ιονίων Νήσων, έχει στόχο, μέσω αυτής της συμφωνίας, στην από κοινού υλοποίηση δράσεων με φορείς έρευνας και τεχνολογίας αλλά και στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και της καινοτομίας για την ανάπτυξη των Ιονίων Νήσων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της.

 

Επίσης, με αυτή τη συνεργασία, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, στοχεύει στην υλοποίηση εξωστρεφών και εφαρμοσμένων δράσεων και έργων αλλά και συνεργασιών με τοπικούς φορείς για την αξιοποίηση του γνωστικού αντικειμένου των μελών του, προς όφελος των πολιτών των Ιονίων Νήσων.

 

Από το Γραφείο Τύπου