Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Προκήρυξη Θέσης Νομικού Συμβούλου

Κέρκυρα 24/11/2022

Αριθμ. Πρωτ. 1832

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων,

έχοντας υπόψη

 1. Το Προεδρικό Διάταγμα 75/2011 «περί της συστάσεων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας»
 2. Το Προεδρικό Διάταγμα 94/2019 περί τροποποίησης του Π.Δ. 75/2011
 3. Τον ΟΕΥ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων στον οποίον προβλέπεται μια θέση Δικηγόρου-Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή, η οποία είναι κενή.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 167 ν.3584/2007 με τίτλο «Γενικά Προσόντα πρόσληψης-Κωλύματα διορισμού»

5.Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/22800/26-8-2022 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 23/28-7-2022, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 50/3-11-2021 όμοια πράξη περί έγκρισης του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2022, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) νομικού συμβούλου με έμμισθη εντολή στο φορέα μας.

 1. Την παρ. 2 του άρθρου 43 ν.4194/2013 «Πρόσληψη Έμμισθου Δικηγόρου» σύμφωνα με την οποία « Η πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη, με βάση όσα παρακάτω ορίζονται, εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη του προϊσταμένου νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου στους φορείς αυτούς , ο οποίος προσλαμβάνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα».
 2. Την με αριθμό 8-15/17.11.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ, περί έγκρισης πλήρωσης θέσεως νομικού συμβούλου
 3. Την με αριθμό πρωτ. 1831-24.11.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΠΕΔ-ΙΝ για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσλαμβανομένου προσωπικού.
 4. Την ανάγκη πρόσληψης νομικού συμβούλου στην ΠΕΔ-ΙΝ για την οργάνωση Νομικής Υπηρεσίας και την νομική υποστήριξη του φορέα σε θέματα της αρμοδιότητας του.

 

 

                                                                ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων.

Η/Ο προσληφθείσα/εις θα καταλάβει κενή οργανική θέση κατηγορίας ειδικών θέσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, θα έχει έδρα το παράρτημα της ΠΕΔ-ΙΝ στην Κέρκυρα όπου βρίσκεται και η έδρα του φορέα και θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη από την κειμένη νομοθεσία μισθολογική εξέλιξη.

Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω νομικού συμβούλου θα είναι η νομική υποστήριξη σε θέματα της ΠΕΔ-ΙΝ και ειδικότερα

 1. Νομική Υποστήριξη των οργάνων της ΠΕΔ-ΙΝ
 2. Νομική Υποστήριξη προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α Βαθμού
 3. Νομική Υποστήριξη της ΠΕΔ-ΙΝ ως αυτοτελούς φορέα
 4. Τήρηση Νομικού αρχείου
 5. Θα απασχολείται αποκλειστικά και θα παρέχει νομικές συμβουλές ή γνωμοδοτήσεις, θα κατευθύνει τον χειρισμό των υποθέσεων σε συνεργασία με άλλους δικηγόρους ή διοικητικά όργανα προς το Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Πρόεδρο Δ.Σ. κλπ, διασφαλίζοντας το νομότυπο των δράσεων τους, των πράξεων τους, την προώθηση των επιδιώξεων, των στόχων και των συμφερόντων της ΠΕΔ-ΙΝ.
 6. Θα παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων της ΠΕΔ-ΙΝ για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
 7. Θα παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε θέματα που αφορούν την ΠΕΔ-ΙΝ για την διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων.
 8. Θα παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες και παραρτήματα της ΠΕΔ-ΙΝ για την διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεών τους.
 9. Θα επεξεργάζεται και θα διενεργεί νομικό έλεγχο όλων των συμβάσεων που συνάπτει η ΠΕΔ-ΙΝ με τρίτους, καθώς και των προκηρύξεων της ΠΕΔ-ΙΝ για ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους
 10. Υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες καθώς και όσων αναγράφονται στον ΟΕΥ της ΠΕΔ-ΙΝ για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες κατά τα ανωτέρω.
 11. Ο Νομικός Σύμβουλος δεν παρίσταται σε δικαστήρια.

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται επί καθημερινής βάσεως, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά κανόνα στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας στην ΠΕΔ-ΙΝ στο παράρτημα της Κέρκυρας. Σε έκτακτες περιπτώσεις ή/και όταν απαιτηθεί, ο νομικός σύμβουλος δύναται να μεταβεί και στα άλλα παραρτήματα της ΠΕΔ-ΙΝ.

 

Οι αποδοχές του νομικού συμβούλου που θα προσληφθεί, καθορίζονται με τις διατάξεις του 4354/2015 και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία, η οποία προβλέπει και την υπηρεσιακή του εξέλιξη.

Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση θα πρέπει

 1. Να είναι Έλληνες Πολίτες
 2. Να είναι μέλη Δικηγορικού Συλλόγου της Χώρας τουλάχιστον επί πενταετία.
 3. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφ όσον αυτό έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ' αυτές. Να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση
 5. Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 6. Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους)
 7. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Περί Δικηγόρων».
 8. Να διαθέτουν εμπειρία στα θέματα νομοθεσίας του φορέα (ΠΕΔ) πρωτίστως και σε θέματα νομοθεσίας ΝΠΙΔ και Δήμων δευτερευόντως. Το παραπάνω κριτήριο είναι αυτό που θα έχει και τη μείζονα βαρύτητα από όλα τα άλλα κριτήρια –προσόντα, ως προς την επιλογή.
 9. Να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση αγγλικά

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο παράρτημα της Κέρκυρας της ΠΕΔ-ΙΝ  (Λεωφ. Αλεξάνδρας 13) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 1ος όροφος, ΤΚ 49100 Κέρκυρα», εντός 12 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον Τύπο.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

 

Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από

 1. Πτυχίο Νομικού Τμήματος Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο τίτλο ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής.
 2. Φωτοτυπία δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
 4. Βεβαίωση Εγγραφής του υποψηφίου στον δικηγορικό σύλλογο που ανήκει.
 5. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου από τον οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δεν λαμβάνει περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα. Σε περίπτωση που απασχολείται σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου τομέα θα πρέπει να  προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι θα παραιτηθεί πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του εάν επιλεγεί για τη θέση του νομικού συμβούλου.
 7. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία τους καθώς και τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων (τίτλοι, πτυχία ξένων γλωσσών, βεβαιώσεις φορέων, βεβαιώσεις σεμιναρίων-συνεδρίων σε θέματα σχετικά με αρμοδιότητες ΠΕΔ/ΝΠΙΔ κλπ)
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 9. Για τους άνδρες, πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α.

 

   Διευκρινήσεις για την υποβολή δικαιολογητικών:

Α. Της ημεδαπής

α. Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και

φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, υποβάλλονται και γίνονται

υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των

ακριβών αντιγράφων τους.

Β. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και

φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, υποβάλλονται και γίνονται

υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Επισήμανση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 για την εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύνολο των συναλλαγών τους με το δημόσιο έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, χωρίς τούτο να σημαίνει απαγόρευση χρήσης – προσκόμισης αυτών από τους υποψηφίους.

 

Β. Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο. Ειδικώς όμως μετά το νέο Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 36 Ν.4194/2013), οι μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27-09-2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με νομολογία του ΣτΕ, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, Τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

Τα ανωτέρω, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

 

Λοιπά στοιχεία:

Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης της θέσεως πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Δικηγόροι που κατέχουν άλλη θέση με έμμισθη εντολή κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αν συνυποβάλλουν μαζί με την αίτηση και τα σχετικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση.

 

Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν δεν προσκομίσουν

βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

 

Η τελική επιλογή του Νομικού Συμβούλου θα γίνει με βάση τα όσα ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 43 Ν.4194/2013, σύμφωνα με την οποία «η πρόσληψη νομικού συμβούλου στους φορείς αυτούς θα γίνει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα». Για την επιλογή και την πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης.

Η συμμετοχή των υποψηφίων προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.

Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Η ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων θα αποδεικνύεται με την λήψη πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου.

 Η γνωστοποίηση αυτή θα δημοσιευθεί σε μια τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του φορέα ήτοι στην Κέρκυρα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ-ΙΝ και θα κοινοποιηθεί και στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του φορέα ήτοι στον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ-ΙΝ

Αλέξανδρος Παρίσης